KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda değişiklik

Teşvik Kanunları
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

Turizm Tesisleri ile ilgili Mevzuat

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına dair 2005/1 nolu tebliğ

Seyahat Acentaları ile ilgili Mevzuat
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,
Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

Deniz Turizmi ile İlgili Mevzuat
Deniz Turizmi Yönetmeliği
Deniz Turizmi Uygulama Tebliği

Diğer Mevzuat
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile ilgili Diğer Mevzuat
Bakanlıkla İlgili Diğer Mevzuat
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Kimlik Bilgilendirme Kanunu

İş Kanunu ve bazu kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun

Fikir Sanat Eserleri Kanunu

Kıyı Kanunu

Turizm Teşvik Kanunu

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

İş Kanunu

 

Turizm Teşvikleri

Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır.

1982 yılında yürürlüğe giren, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne turizm sektörünün ülke gündeminde kalmasına, turizm için olmazsa olmaz olan konaklama, yeme-içme-eğlence gibi alanları kapsayan sektörel gelişime katkı sağlamaktadır. Örneğin; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1982 yılından bugüne, ülkemize gelen turist sayısında yaklaşık 22 kat, turizm gelirlerinde ise yaklaşık 62 kat artış kaydedilmiştir. Söz konusu rakamlarda turizm işletmelerine sağlanan teşvik ve destekler önemli bir paya sahiptir.

Bu çalışmada Turizm yatırımcılarına sağlanan teşvikler; KOSGEB kapsamında sağlanan teşvikler, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan teşvikler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Emlak Vergisi Kanununda yer alan muafiyet, Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) tarafından sağlanan kredi imkanları, Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki ve Yurtdışı turizm fuarlarına katılım destekleri kapsamında incelenmiştir.

ÖZET

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:

1. KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler,
2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler,
3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler,
4. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler,
5. Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları,
6. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki,
7. Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği.

Yukarıda verilen özet bilginin içeriği için “Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvik ve Destekler.pdf” dosyasını indiriniz. (Dosya İçeriği Güncelleme Tarihi Temmuz 2012‘dir.)